català l castellano

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE
D'acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSIICE), M. Teresa Salvany Andreu amb CIF 77782829A, domicili a C. de les Escoles, local 1, 2 , 43814 Vila-Rodona (Tarragona) i adreça electrònica info@vilaserveis.com , manifesta que són de la seva propietat:
- el domini web www.vilaserveis.com
- els perfils i página en les seguents xarxes socials:
• Facebook:

M. Teresa Salvany Andreu no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet o presència online a les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts a la llei, M. Teresa Salvany Andreu no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en els seus mitjans online.
Els continguts i informació de les pàgines d'Internet i xarxes socials de M. Teresa Salvany Andreu estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l'esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
Les pàgines d'Internet o xarxes socials de M. Teresa Salvany Andreu poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de M. Teresa Salvany Andreu o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de M. Teresa Salvany Andreu.
De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l'accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

XARXES SOCIALS
L'usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb M. Teresa Salvany Andreu i que accepti la relació amb la nostra xarxa social. Si així es realitza, M. Teresa Salvany Andreu tindrà accés al perfil de l'usuari d'acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l'enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sortejos. Si l'usuari no desitja que M. Teresa Salvany Andreu pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-se amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari.
Les actuacions que realitzi M. Teresa Salvany Andreu podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social es un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de M. Teresa Salvany Andreu en quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquest mitjans online.
La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l'usuari accepta les bases legals d'aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades a la xarxa social de referència en el moment oportú, i amb la seva participació, implicarà que l'usuari ha acceptat les mateixes.
Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin en les xarxes socials serà sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància els drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents links:
Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades en els mitjans online siguin incorporades i tractades en els fitxers responsabilitat de M. Teresa Salvany Andreu amb CIF 77782829A, amb domicili a C. de les Escoles, local 1, 2 , 43814 Vila-Rodona (Tarragona):
-Si son tractades a les nostres xarxes socials, d'acord amb el detallat anteriorment, aquestes seran incorporades en el fitxer de Xarxes socials i Màrqueting responsabilitat d'aquesta entitat, amb la finalitat de portar la gestió i control de les xarxes socials que es disposen així com dels usuaris que interactuen a la web i la informació que s'obté. Aquestes dades seran conservades sempre que es mantingui l'interès legítim que va permetre el seu tractament.
En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:
- D'accés: L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació al respecte del tractaments realitzats.
- Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
- Supressió: L'interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l'interessat s'oposa al tractament, les dades s'han tractat il·lícitament, s'han de suprimir per complir una obligació legal o s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.
- Limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent en marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.
- Oposició: l'interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets i s'invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.
- Portabilitat de les dades. L'interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, , si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es fa per mitjans automatitzats.
- No ser objecte de decisions individuals automatitzades:
L'interessat té dret a no ser objecte d'una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l'afecti negativament.
Aquestes peticions caldrà que es faci a C. de les Escoles, local 1, 2 , 43814 Vila-Rodona (Tarragona) o a info@vilaserveis.com.
Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Aquesta web és propietat de M. Teresa Salvany Andreu. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, de la seva presència a xarxes socials, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.
Qualssevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualssevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per M. Teresa Salvany Andreu per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.
Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.
Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de M. Teresa Salvany Andreu l'ús que l'usuari pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de M. Teresa Salvany Andreu.
M. Teresa Salvany Andreu no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L'usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat. Mª Teresa Salvany Andreu poseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l' usuari transfereix software d' aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

-----------

AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

INFORMACIÓN LEGAL LSSIYCE
De acuerdo con las obligaciones previstas en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (en adelante LSSIYCE), Mª Teresa Salvany Andreu con CIF 77782829ª, domicilio en C. de les Escoles, local 1, 2, 43814 Vila-Rodona (Tarragona) y correo electrónico info@vilaserveis.com , manifiesta que son de su propiedad:
- el dominio www.vilaserveis.com
- los perfiles y página en las siguientes:
• Facebook

Mª Teresa Salvany Andreu no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto o ilícito de la información que aparezca en sus páginas web o presencia online en las diversas redes sociales. Con los límites establecido en la ley, Mª Teresa Salvany Andreu no asume ninguna responsabilidad por la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet.
Los contenidos e información de las páginas de Internet y redes sociales de Mª Teresa Salvany Andreu elaborados por profesionales debidamente cualificados para el ejercicio de su profesión. Sin embargo, los contenidos e información no vinculan a la susodicha, ni constituyen opiniones, consejos o asesoramiento legal de ningún tipo, pues se trata meramente de un servicio ofrecido con carácter informativo y divulgativo.
Las páginas de Internet y redes sociales de Mª Teresa Salvany Andreu pueden contener enlaces (links) a otras páginas de terceras. Por lo tanto, ésta no puede asumir responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros. Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en este website son propiedad exclusiva de Mª Teresa Salvany Andreu o sus licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de Mª Teresa Salvany Andreu.
De la misma manera, se reserva el derecho a retirar el acceso al portal sin necesidad de previo aviso a cualquier usuario que contravenga lo dispuesto en el presente aviso legal.

REDES SOCIALES
El usuario deberá disponer de su perfil en las redes sociales para poder interactuar con Mª Teresa Salvany Andreu y que acepte la relación con nuestra red social. Si así se ejecuta, Mª Teresa Salvany Andreu tendrá acceso al perfil del usuario de acuerdo con los parámetros estipulados por la propia red social y podrá interactuar con él mediante el envío de mensajes, publicaciones, participación en concursos y sorteos. Si el usuario no desea que Mª Teresa Salvany Andreu pueda acceder a su perfil o interrelacionarse con él será necesario que se desvincule del perfil dejando de seguir o eliminar como amistad, seguidor o usuario a Mª Teresa Salvany Andreu.
Las actuaciones que realice Mª Teresa Salvany Andreu podrán tener carácter informativo y/o publicitario de sus servicios o productos, considerando que la red social es un medio publicitario, bajo la responsabilidad de Mª Teresa Salvany Andreu en cuanto a las publicaciones y comunicaciones que se realicen por estos medios online.
La participación de los usuarios en concursos, promociones o sorteos implicará que el usuario acepta las bases legales de este concurso, promoción o sorteo que serán publicados en la red social de referencia en el momento oportuno y con su participación implicará que el usuario ha aceptado las mismas.
Se recuerda a los usuarios que las publicaciones que realicen en las redes sociales estarán bajo su responsabilidad y será necesario que respeten la legislación y los derechos de terceros que puedan afectar con especial relevancia a los derechos de propiedad intelectual, de protección de datos y de la propia imagen de terceros, así como las normas de las propias redes sociales que consten en los siguientes enlaces:
Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En virtud de la normativa de protección de datos de carácter personal, por la presente autoriza a que los datos personales facilitados sean incorporados en ficheros responsabilidad de Mª Teresa Salvany Andreu y domicilio en C. de les Escoles, local 1, 2, 43814 Vila-Rodona (Tarragona):
-Si son tratados en nuestras redes sociales, de acuerdo con lo detallado anteriormente, estos serán incorporados en el fichero de Redes sociales y Marketing responsabilidad de esta entidad, con el fin de llevar la gestión y control de las redes sociales que se disponen así como de los usuarios que interactúan en la web y la información que se obtiene. Estos datos serán conservados siempre que se mantenga el interés legítimo que permitió su tratamiento.
En cualquier caso, podrá indicar la revocación del consentimiento dado, si ésta fue la base que legitimó el tratamiento o ejercitar los derechos previstos:
- De acceso: el interesado tiene derecho a saber si el responsable trata datos personales suyos y, si es así, tiene derecho a acceder a estos datos, así como a obtener información al respecto de los tratamientos realizados.
- Rectificación: Está vinculado al carácter de inexactitud o incompleto de los datos. El interesado tiene derecho a rectificar sus datos personales inexactos y que se completen sus datos personales incompletos.
- Supresión: El interesado tiene derecho a obtener la supresión de sus datos personales ("derecho al olvido"), cuando estos ya no son necesarios para la finalidad para la cual se recogieron, se revoca el consentimiento en el cual se basaba el tratamiento, el interesado se opone al tratamiento, los datos se han tratado ilícitamente, se tienen que suprimir para cumplir una obligación legal o se han obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información dirigida a menores.
- Limitación del tratamiento: es un derecho de la persona interesada consistente en marcar sus datos de carácter personal conservados con la finalidad de limitar el tratamiento en el futuro. La limitación del tratamiento supone que, a petición de la persona interesada, sus datos personales indicados se dejen de tratar.
- Oposición: el interesado tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos cuando se base en algunos supuestos concretos y se invoque un motivo relacionado con su situación personal.
- Portabilidad de los datos: el interesado tiene derecho a recibir sus datos personales facilitados al responsable del tratamiento en un formato estructurado, de uso común y de lectura mecánica, si se basa en el consentimiento o en un contrato o cuando el tratamiento se realiza por medios automatizados.
- A no ser objeto de decisiones individuales automatizadas: el interesado tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada en el tratamiento automatizado de sus datos, incluida la elaboración de perfiles que produzca efectos jurídicos en él o que le afecte negativamente.
Estas peticiones se deberán realizar en C. de les Escoles, local 1, 2, 43814 Vila-Rodona (Tarragona) o en info@vilaserveis.com.
Asimismo, también podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Este sitio web es propiedad de Mª Teresa Salvany Andreu. Los derechos de propiedad intelectual y los derechos de explotación y reproducción de este sitio web, sus páginas, su presencia en redes sociales, pantallas, la información que contienen, su apariencia y diseño, así como los enlaces ("hipervínculos") establecidos desde ella a otras páginas web de cualquier centro adscrito u organismo dependiente, son propiedad exclusiva de ésta salvo que expresamente se estableciese otra cosa.
Todas las denominaciones, diseños y/o logotipos, así como cualquier producto o servicio ofrecido y reflejado en este sitio web, son marcas comerciales debidamente registradas por Mª Teresa Salvany Andreu por sus subsidiarias y/o dominadas o por terceros.
Cualquier uso indebido del mismo por personas distintas de su legítimo titular y sin el consentimiento expreso e inequívoco de éste podrá ser denunciado y enjuiciado por todos los medios legales existentes en el ordenamiento jurídico español y/o comunitario.
Los derechos de propiedad intelectual y marcas comerciales de terceros se destacan convenientemente y deben ser respetados por cualquier persona que acceda a esta página, no siendo responsable de Mª Teresa Salvany Andreu el uso que el usuario pueda llevar a cabo a este respecto, siendo la única responsabilidad sobre su persona.
Sólo para uso personal y privado está permitido descargar los contenidos, copiar o imprimir cualquier página de este sitio web y redes sociales. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar o eliminar la información, contenidos o advertencias de este sitio web sin la autorización previa por escrito de Mª Teresa Salvany Andreu.
Mª Teresa Salvany Andreu no transfiere a los usuarios la propiedad de su software. El usuario es el propietario del medio en el que se graba el software. Mª Teresa Salvany Andreu posee todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, incluido el software. Si el usuario transfiere software de este sitio web a su terminal, no podrá diseccionar por su estudio y descompilar, traducir la versión del código objeto original o su idioma a otro código o idioma.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las presentes condiciones generales se rigen por la Legislación española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales españoles para conocer de cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento de las mismas. El usuario, por virtud de su aceptación a las condiciones generales recogidas en este aviso legal y siempre que esta sumisión sea posible, renuncia expresamente a cualquier fuero que, por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente pudiera corresponderle.

Avís legal l Mapa web l Crèdits
CONTACTE
C. de les Escoles, 2 - local 1
43814 VILA-RODONA
Tel. i fax 977 638 564
Mòbil 639 730 571
info@vilaserveis.com